Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
montessori-imi.org

Dziękujemy za korzystanie z serwisu montessori-imi.org Świat, w którym edukacja Montessori daje każdemu kolejnemu pokoleniu możliwość bycia szczęśliwszym, bardziej spełnionym i zdolnym do zmieniania świata na lepsze dla swojej rodziny, społeczności i planety to nasza wizja.
Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy: Ewelina Donatti w ramach działalności gospodarczej pod firmą SPECTRUM PROGRESS EWELINA DONATTI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny, NIP: 8992197753, REGON: 932046584.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Wyznaczyliśmy elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: office@montessori-imi.org. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z nami. Można się kontaktować z nami również pisemnie, pod adresem Spółki: ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji także za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

§ 1 DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://montessori-imi.org/regulamin-sklepu
 4. Serwis – internetowy serwis usługowy, pozwalający na wyszukiwanie, i oglądanie treści oferowanych w Serwisie, w tym Produktów i Towarów oferowanych w Serwisie. Serwis obejmuje wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie. Adres internetowy Serwisu to https://www.montessori-imi.org
 5. Sprzedawca – Spectrum Progress Ewelina Donatti ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny. Nip 8992197753 REGON: 932046584
 6. Produkt Cyfrowy – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Konsumenta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych.
 7. Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 8. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 9. Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem https://www.montessori-imi.org/sklep/

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Konsumentów usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów oraz Towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Kupujący mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca, zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Kupującemu w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu zamówienia.
 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako Kupującym a Sklepem jako Sprzedającym.
 7. Każdy Kupujący dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script
  e) program do odczytu plików formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Kupującego ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia na Produkty.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script
  e) program do odczytu plików formatu PDF.
 4. Dokładne parametry techniczne wymagane do tego, by uruchomić daną treść cyfrową, wskazane są zawsze na stronie produktowej przed dokonaniem zakupu. Dokonując zakupu, Kupujący oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z filmów dostępnych w ofercie Sklepu:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script
  e) program do odczytu plików MP4, MKV, AVI, MOV.
 6. Dokładne parametry techniczne wymagane do tego, by uruchomić dany film, wskazane są zawsze na stronie produktowej przed dokonaniem zakupu. Dokonując zakupu, Kupujący oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionego filmu.

§4 BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym. Za treści bezprawne uznaje się między innymi treści, które:
a) są niezgodne z tematyką Sklepu — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Sklepu, tj. kwestiami związanymi z oferowanymi produktami i ich zastosowaniem;
b) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Sklepie – przed zamieszczeniem nowej treści Kupujący jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Kupujących elektronicznie na adres e-mail Sklepu;
d) zawierają linki prowadzące do innych stron czy plików;
e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sklepu, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;
f) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią treści zamieszczane w Sklepie przez Sklep samodzielnie, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Kupujących;
g) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Kupujących;
h) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
i) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
j) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
k) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
l) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
m) zniesławiają lub znieważają lub jakkolwiek naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
n) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
o) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
p) obrażają uczucia religijne;
q) mogą wywoływać dyskomfort innych Kupujących, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Kupujących,
r) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.
2. W przypadku naruszenia powyższych wytycznych Sklep zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania takich treści bez informowania o tym Kupującego je zamieszczającego. Zamieszczanie treści wskazanych powyżej w Sklepie będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie w tym nawet usunięciem konta ze Sklepu czy uniemożliwieniem dokonywania w nim zakupów.
3. Kupujący, który uważa opublikowaną w Sklepie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może w każdym czasie przesłać do Sklepu zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone na adres e-mail Sklepu i zawierać wskazanie konkretnej treści, która narusza powyższe wytyczne lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, argumenty za jej usunięciem i dokładne określenie zgłaszającego wraz z jego danymi kontaktowymi oraz danymi pozwalającymi na jego identyfikację. Anonimowe odwołania nie będą rozpatrywane.
4. Każde prawidłowe zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Sklep w terminie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.
5. Sklep podejmuje decyzję co do zgłoszenia w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Sklep powiadomi Kupującego drogą elektroniczną lub na piśmie.
6. Decyzja Sklepu może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Sklepie.
7. Zarówno Kupujący, który zamieścił treść jak i zgłaszający mogą odwołać się od decyzji Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
8. Sklep rozpatrzy takie odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania. Decyzja w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu w szczególności dostęp do Produktów.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@montessori-imi.org. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres email składającego reklamację.

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący, składając zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów Cyfrowych i Towarów w Sklepie. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia Kupujący zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 7. Kupujący może zapłacić za zamówienie poprzez płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 10. Po potwierdzeniu przez Spectrum Progress dokonania opłaty aktywacyjnej do użytkownika wysyłana jest wiadomość email zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do materiałów lub materiałów dodatkowych dostępnych w serwisie.
 11. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako konsument.
 12. Ocena czy Kupujący będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Kupującego złożone w toku składania zamówienia.
 13. Serwis w swej ofercie oferuje możliwość złożenia zapytania w kwestii uczestnictwa w kursach oferowanych przez Serwis. Przy tym takie zapytanie nie prowadzi do nabycia udziału w kursie bądź jego rezerwacji, a jedynie do uzyskania oferty na takie uczestnictwo.

§ 7 DOSTĘP DO MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W SERWISIE ORAZ REZYGNACJA DO DOSTĘPU DO PRODUKTU

 1. Dostęp do Produktów Cyfrowych, dostępnych w Serwisie jest odpłatny.
 2. Zamówienie przez Kupującego dostępu do produktu zostanie potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas rejestracji.
 3. Konsument otrzymuje roczny dostęp do Produktu Cyfrowego oraz możliwość maksymalnie trzech pobrań Produktów Cyfrowych.
 4. Za okres jednego roku rozumieć należy okres od dnia dokonania opłaty aktywacyjnej do upływu dnia odpowiadającego dniu dokonania tej opłaty w następnym roku, a gdyby takiego dnia w następnym miesiącu nie było to okres miesięczny upływa w następnym dniu.
 5. Kupujący może dokonywać opłaty za pomocą serwisu www.secure.payu.com
 6. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego dokonania opłaty do użytkownika wysyłana jest wiadomość email zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do Produktów Cyfrowych dostępnych w serwisie.
 7. Konsument może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do produktu poprzez przesłanie na adres email office@montessori-imi.org wiadomości zawierającej informację o rezygnacji.
 8. W przypadku rezygnacji z dostępu do produktu przez Konsumenta uiszczona przez niego opłata nie jest zwracana, ponieważ uiszczenie przez użytkownika opłaty i odnotowanie jej przez Sprzedawcę jest konieczne dla nadania dostępu do produktu.
 9. Sprzedawca nie zwraca opłaty w przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z materiałów dostępnych w serwisie.
 10. Rezygnacja może być w każdej chwili przez Konsumenta odwołana. Odwołania rezygnacji użytkownik dokonuje wysyłając wiadomość email z informacją o tym na adres: office@montessori-imi.org
 11. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW CYFROWYCH

 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przesłania danych dostępowych do zamówionego Produktu. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczyć usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy chyba, że strony ustaliły inne warunki. Dostawa treści elektronicznych odbywa się niezwłocznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep poprzez przesłanie danej treści do Kupującego za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia, jako załącznik lub w formie linku umożliwiającego jej pobranie.
 3. W przypadku jeżeli Sklep nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie po zawarciu umowy lub w terminie umówionym, Kupujący będący konsumentem ma prawo wezwać Sklep do spełnienia świadczenia, a następnie odstąpić od umowy. Wezwanie takie należy kierować drogą elektroniczną na adres Sklepu podany na początku niniejszego Regulaminu. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez wezwania, po otrzymaniu od Sklepu informacji o niemożności zachowania terminu dostawy, jeśli wcześnie zastrzegł termin dostawy treści cyfrowej jako istotny.
 4. W przypadku treści cyfrowych, które mają być dostarczone na nośniku materialnym (np. płyta CD/DVD, pendraive, dysk itp.) obowiązuje standardowa procedura odstąpienia opisana w Regulaminie.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu konsumentem NIE przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przez okres 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów, w związku z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Prawo konsumenta lub przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia m.in. jest umowa:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 1;

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2) żądać usunięcia wady,
  3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących przez Sklep znajdują się w polityce prywatności i cookies zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

§ 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że zezwala na korzystanie ze strony Sklepu i wszystkich zgromadzonych na niej materiałów i treści wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub związanego z pracą w placówkach edukacyjnych. Przy wykupieniu kursu lub innego dostępu do zgromadzonych na stronie materiałów, Sprzedający udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp do tych treści i tylko w celu odbycia zakupionego kursu. Z wyjątkiem powyższej ograniczonej licencji, żadne prawa, tytuły ani udziały w treściach zgromadzonych na stronie nie są przekazywane użytkownikowi, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca może cofnąć licencję użytkownika w dowolnym momencie, według własnego uznania. Zakazuje się reprodukcji, rozpowszechniania, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, publikacji, pobierania, przechowywania ani przekazywania jakichkolwiek treści zgromadzonych w ramach strony Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Nazwa, logo oraz wszystkie powiązane nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, wzory i slogany należą do Sprzedającego lub podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Zakazuje się używania takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, wzory i slogany są znakami towarowymi ich właścicieli.
 5. Zakazuje się usuwania lub zmieniania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z jakichkolwiek materiałów na dostępnych na stronie.

§ 13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
Do zapłaty: pln
Sklep online
Sprawdź ofertę naszych
e-booków i webinarów
Sklep on-line